شهرمجازی رفسنگ

روزگاری است که قلب تپنده ی رفسنگ از کار افتاده است، اما زندگی ادامه دارد...